Overzicht

Aantal soorten

Vogelrijkdom kan worden uitgedrukt in soortenrijkdom (aantal soorten) en individuenrijkdom (aantal territoria). In bosgebieden zijn deze grootheden sterk gecorreleerd. Dit blijkt onder meer uit onderzoek in bossen op de Veluwe.

Het thema Aantal soorten toont het aantal soorten per grid, ook buiten de bosgebieden.
De kaarten van de thema's Aantal soorten en Aantal territoria vertonen een grote overeenkomst.

Legenda

Literatuur
Titel: Onderzoek naar de broedvogelbevolking en haar samenhang met de vegetatiestructuur in bossen op de Veluwe.
Auteur: Janse, C.J. en J.J. Kessler.
Jaar: 1981
Uitgave: Doctoraalscriptie. RIN Leersum/RU Leiden.

Titel: De betekenis van structuur en beheer van bossen voor vogelrijkdom.
Auteurs: P.F.H. Opdam en A. Schotman.
Jaar: 1986
Uitgave: Nederlands Bosbouw Tijdschrift, Volume 58 (1/2), pp 21-33.