Overzicht

Rode Lijst

De Rode Lijst 2004 van bedreigde en kwetsbare vogels wordt gebruikt bij de bescherming van vogels. De Rode Lijst geeft een overzicht van soorten die in Nederland zijn verdwenen en soorten die sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De belangrijkste reden waarom veel soorten op een Rode Lijst komen is aantasting van specifiek leefgebied. Bedreigde soorten kunnen niet gered worden zonder bescherming en verbetering van hun biotoop. De Rode Lijsten heeft geen juridische status, maar vogels zijn wel beschermd via de Flora- en faunawet. Het Ministerie van LNV verwacht dat overheden en terreinbeherende organisaties bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijst.

In de Rode Lijst worden verschillende categorieën onderscheiden. De ‘minst negatieve’ gradaties zijn ‘kwetsbaar’ (KW) en ‘gevoelig’ (GE). Bij het bepalen van de mate van bedreiging is gekeken naar een combinatie van trend (achteruitgang in aantal broedparen en verspreiding) én zeldzaamheid (aantallen en verspreiding nu). Hierbij is de referentie het aantal broedvogels dat in 1960 aanwezig was. Om op de Rode Lijst te komen moet bij de algemenere soorten meer dan 50% achteruitgang zijn vastgesteld, voor zeldzamere soorten 25%.

Het thema Rode Lijst toont de soorten c.q. territoria van de als broedvogel van de Rode Lijst 2004 genoemde vogelsoorten.

Legenda
BE - Bedreigde soorten: Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.
KW - Kwetsbare soorten: Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.
GE - Gevoelige soorten: Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Literatuur
Titel: Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria.
Auteurs: Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C. & Thissen J.
Jaar: 2004.
Uitgave: SOVON Onderzoeksrapport 2004/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.


 
Titel: Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels.
Auteurs: Beusekom, R. van, P. Huigen, F. Hustings, K. de Pater, J. Thissen (redactie).
Jaar: 2005.
Uitgave: Tirion Uitgevers B.V. i.s.m. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek, Nederland.