Overzicht

Natura 2000

De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Kern van de gebiedsbescherming wordt gevormd door het netwerk van Natura 2000-gebieden die strikt beschermd zijn. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992), waaronder de Veluwe.

Eén van de beschermingsstrategieën van de Vogelrichtlijn is de bescherming van leefgebieden van een aantal specifieke soorten Het Natura2000-gebied de Veluwe kwalificeert zich binnen Nederland als één van de vijf belangrijkste broedgebieden van wespendief, nachtzwaluw, ijsvogel, zwarte specht, boomleeuwerik, duinpieper en grauwe klauwier in Nederland. De bossen, heidevelden en zandverstuivingen zijn verder van belang als broedgebied voor draaihals, roodborsttapuit en tapuit. Het Natura2000-gebied Uiterwaarden IJssel kwalificeert zich binnen Nederland als één van de belangrijkste broedgebieden van aalscholver, porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte stern en ijsvogel.
Andere vogelsoorten die voor Nederland als doelsoort van Natura2000 worden genoemd zijn onder meer watersnip, oeverzwaluw, blauwborst, paapje en snor.

Het thema Natura2000 toont de soorten c.q. territoria van de als doelsoort van Natura2000 genoemde vogelsoorten.

Legenda
- Doelsoort Natura2000 (broedvogels)

Literatuur
Titel: Dossier Natura 2000 van
Auteurs: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Jaar: 2011.
Uitgave: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).