In de omgeving van Epe en Heerde zijn verschillende bos- en natuurgebieden op broedvogels geïnventariseerd. De tellingen geven inzicht in aantal soorten, aantal territoria en de verspreiding. De gebieden zijn gegroepeerd per terreinbeherende instantie met tussen haakjes het jaartal waarin de inventarisatie is uitgevoerd. Een * betekent dat de gegevens beschikbaar zijn.