Gebiedsbeschrijving
Kasteel Cannenburch is bekend om zijn kasteel, met de vroegste vermelding in 1365. Het landgoed ligt aan de noordzijde van Vaassen. Het omvat verder twee bouwhuizen, parkbos, visvijvers, grasland en een boomgaard. Dit gebied wordt beheerd door Het Geldersch Landschap. Ook de Prins Bernardlaan, eigendom van de gemeente Epe, is geïnventariseerd op broedvogels. Door het gebied lopen twee beken: de Hartense Molenbeek en de Rode beek. Totaal is het gebied ongeveer 26 ha groot. In de periode 2007-2010 is een groot project uitgevoerd, waardoor het terrein in een meer ‘opgeruimde’ staat verkeert dan in 2002, toen het op broedvogels is geïnventariseerd.

Onderzoek
Met zeven ochtendbezoeken en vijf aanvullende bezoeken is het gebied in de periode februari-juni 2002 geïnventariseerd op broedvogels. De telintensiteit is met 87 minuten per ha afgestemd op de rijkdom aan algemene vogels.

Broedvogels
In Kasteel Cannenburch zijn 42 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 462 territoria. De broedvogeldichtheid bedraagt 148 territoria per 10 ha wat hoog is. Buiten de Kasteel Cannenburch zijn 25 soorten vastgesteld met 152 territoria. Het totaal aantal soorten broedvogels komt hiermee op 48.

Het bos herbergt enkele typische bosvogels zoals spreeuw, grauwe vliegenvanger, glanskop en boomklever. Dankzij de goed ontwikkelde struiklaag is ook de zwartkop talrijk. Typerende soorten zijn verder de gierzwaluw en de kauw, die in het dak van het kasteel broeden. De mandarijneend, ijsvogel en grote gele kwikstaart zijn hier aanwezig dankzij de beken en visvijvers. Het zijn voor dit gebied de meest kenmerkende vogels. In de top vijf van talrijkste broedvogels (merel, spreeuw, houtduif, roodborst en koolmees) bevindt zich de spreeuw als indicator van oud bos.


Rode Lijst en Natura 2000
Groene specht en grauwe vliegenvanger staan op de Rode Lijst, buiten het gebied ook de steenuil en de huismus. De ijsvogel is doelsoort van Natura2000.

Aanbevelingen voor beheer
Door dikkere bomen, meer staand dood hout en kleine open ruimten in het bos kan de vogelrijkdom nog worden vergroot. Een groot deel van het gebied is door het project van 2007-2010 erg kaal en daardoor voor vogels langdurig minder aantrekkelijk geworden. Bij een renovatie van het kasteel dient er speciale aandacht te zijn voor de gierzwaluw. Nagegaan moet worden hoe het broedbiotoop voor ijsvogel en grote gele kwikstaart kan worden ontwikkeld. De ijsvogel broedde in 2002 in een wortelkluit van een omgewaaide beuk, de grote gele kwikstaart had zijn territorium bij de watermolen.

Overige bijzonderheden
De enige kleine bonte specht van de Kasteel Cannenburch had zijn leefgebied in de grootste zomereik in de Emmalaan. Uitgerekend deze boom is gekapt door Het Geldersch Landschap.
De gebiedsbegrenzing van Kasteel Cannenburch (2002)