Gebiedsbeschrijving
Katerstede ligt in de uiterwaarden van de IJssel bij Welsum (O). Het gebied is 32 ha groot en omvat open water (13 ha), zachthoutooibos (6 ha) en ruigte en grasland (13 ha) direct langs de IJssel. Het gebied is 1,7 km lang, en tussen de 100 en 380 m breed. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

NB De broedvogelgegevens zijn nog niet verwerkt in de soortkaarten en themakaarten!

Onderzoek
Met zeven ochtendbezoeken en twee avondbezoeken is het gebied in de periode april-juni 2008 geïnventariseerd op broedvogels. De telintensiteit bedraagt 62 minuten per ha.

Broedvogels
In Katerstede zijn 52 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 372 territoria. De broedvogeldichtheid bedraagt 116 territoria per 10 ha. Buiten Katerstede zijn 52 soorten vastgesteld met 280 territoria. Het totaal aantal soorten broedvogels komt hiermee op 71.

Het zachthoutooibos herbergt typische bosvogels zoals blauwe reiger, havik, kleine bonte specht, grauwe vliegenvanger, matkop, boomklever, wielewaal en appelvink. Voor de ruigte zijn zangvogels als koekoek, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, grasmus en tuinfluiter kenmerkend. Op 18 mei is een broedverdacht vrouwtje brilduiker gezien. Binnen de gestelde periode is helaas geen tweede waarneming gedaan om dit als territorium mee te mogen tellen.

Rode Lijst en Natura 2000
De koekoek, gele kwikstaart, grauwe vliegenvanger, matkop, wielewaal en kneu staan op de Rode Lijst, buiten het gebied ook grutto, kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus en ringmus. De ijsvogel is doelsoort van Natura2000.

Aanbevelingen voor beheer
Spontane bosontwikkeling nastreven voor zachthoutooibos. Ruigte extensief beweiden. Grasland laat maaien en naweiden.

N.B. In het jaar dat deze inventarisatie plaats vond is er in het geheel geen begrazing geweest. Hierdoor was er een weelderige kruidenvegetatie. Dit is zeer ten goede gekomen aan de vestiging van soorten als grasmus en tuinfluiter. Zodra er te intensieve begrazing plaats vindt, worden de aantallen zangvogels naar verwachting veel lager.

Overige bijzonderheden
Het gebied heeft betekenis als pleisterplaats en slaapplaats van watervogels en meeuwen. Katerstede is ook in het broedseizoen voedselgebied van de aalscholver.
De gebiedsbegrenzing van Katerstede (2008)