Gebiedsbeschrijving
De Renderklippen ligt op de grens van de gemeenten Epe en Heerde. Het geïnventariseerde gebied is met 171,5 ha een deel van het totale gemeentelijke bosgebied. Het omvat heide (129,3 ha), bossen (33,6 ha) graslanden (7,3 ha), water (0,6 ha) en een erf/schaapskooi (0,7 ha). Het gebied wordt beheerd door de beide gemeenten. Van het bosgebied rondom de heide is nog eens ca. 70 ha geteld.

Onderzoek
Met negen ochtendbezoeken is het gebied in de periode maart-juni 2009 geïnventariseerd op broedvogels. De telintensiteit bedraagt 26 minuten per ha.

Broedvogels
In De Renderklippen zijn 58 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 411 territoria. De broedvogeldichtheid bedraagt 24 territoria per 10 ha. Buiten De Renderklippen zijn 46 soorten vastgesteld met 354 territoria. Het totaal aantal soorten broedvogels komt hiermee op 64.

De heide herbergt typische vogels zoals kievit, koekoek, ransuil, nachtzwaluw, boomleeuwerik, boompieper, roodborsttapuit en gekraagde roodstaart. Voor het bos zijn zangvogels als groene specht, zwarte specht, kleine bonte specht, fluiter, vuurgoudhaan, glanskop, matkop, boomklever, goudvink en appelvink kenmerkend.

Rode Lijst en Natura 2000
Koekoek, ransuil, nachtzwaluw, groene specht, veldleeuwerik, boerenzaluw, graspieper, grauwe vliegenvanger, matkop, huismus, ringmus en kneu staan op de Rode Lijst, buiten het gebied ook de raaf. De nachtzwaluw, zwarte specht, boomleeuwerik en roodborsttapuit zijn doelsoort van Natura2000.

Aanbevelingen voor beheer
Groter aandeel heide oud laten worden. Delen minder intensief begrazen en minder intensief maaien. Lokaal opslag tolereren van berk en groveden (doorgroei tot vliegden). In het broedseizoen terughoudend zijn met begrazing van het broedbiotoop van de nachtzwaluw.

Overige bijzonderheden
Opmerkelijk is dat op een Veluws heideveld van deze omvang de geelgors ontbreekt. De heide wordt plaatselijk zo intensief beheerd dat er in de kern alleen veldleeuwerik, graspieper en kievit voorkomen.
De gebiedsbegrenzing van Renderklippen (2009)